Rechtsherstel box 3

Rechtsherstel box 3

Betaalt u belasting in box 3?
De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in strijd is met Europees recht. Volgens de Hoge Raad moet aangesloten worden bij de werkelijke rendementen in plaats van de forfaitaire rendementen. Inmiddels is meer bekend over het rechtsherstel dat geboden gaat worden.

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het forfaitaire stelstel van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel waarvoor geen toereikende rechtvaardiging is aan te wijzen. De Hoge Raad bood rechtsherstel door aan te sluiten bij de gerealiseerde rendementen. Naar aanleiding van dit arrest is op 4 februari 2022 een collectieve uitspraak op bezwaar gedaan voor de massaal bezwaarprocedures voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze uitspraak worden de bezwaren toegewezen. De nadere uitwerking is inmiddels ook bekend.

Maakte u bezwaar tegen de box 3-heffing of zijn aanslagen voor de jaren vanaf 2017 nog niet definitief aan u opgelegd op 24 december 2021 of stond daar nog bezwaar of beroep tegen open? Dan worden uw aanslagen straks aangepast in lijn met de beslissing van de Hoge Raadaanslagen straks aangepast in lijn met de beslissing van de Hoge Raad via de zogenaamde forfaitaire spaarvariant. In deze spaarvariant wordt de belasting berekend op basis van de werkelijke verdeling tussen uw spaargeld en beleggingen. Het spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (van 0,25% in 2017 tot 0,01% in 2021), de rente op uw schulden worden in aftrek toegestaan op basis van de hypotheekrente (van 3,43% in 2017 tot 2,46 in 2021) en effecten en onroerend goed wordt belast op basis van een geldend meerjarig rendement (van 5,39% in 2017 tot en met 5,69% in 2021). U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het rechtsherstel vindt geautomatiseerd plaats. Allereerst voor 4 augustus 2022 voor iedereen die tijdig bezwaar maakte.

Iedereen die het niet eens is met het aan hen geboden rechtsherstel (of het niet geboden rechtsherstel) kan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen, waar bezwaar en beroep tegen openstaat. Vanaf medio september 2022 worden alle aanslagen 2017 tot en met 2022 behandeld die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021. Tot slot vanaf medio oktober 2022 worden alle nog niet opgelegde aanslagen 2017 tot en met 2020 opgelegd. De aanslagen 2021 worden vanaf augustus 2022 gefaseerd opgelegd. In die maand komt ook een nieuw online aangifteprogramma beschikbaar.

Deed u al aangifte over 2021, dan is het vanaf augustus mogelijk om opnieuw uw aangifte in te (laten) dienen, bijvoorbeeld als uw een andere verdeling tussen u en uw partner wilt toepassen.

Maakte u geen (tijdig) bezwaar en staan uw aanslagen al definitief en onherroepelijk vast?
Dan is op dit moment nog niet duidelijk of uw aanslagen verlaagd gaan worden als uw werkelijke rendement lager was dan het forfaitaire rendement. De staatssecretaris gaf aan eerst een arrest van de Hoge Raad te willen afwachten. De Hoge Raad oordeelde in dat arrest over een belastingplichtige die te laat bezwaar maakte tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 en 2018, dat geen recht bestond op ambtshalve vermindering van de aanslag met een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het is nu wachten op de beslissing van de staatssecretaris. Deze beslissing wordt uiterlijk met Prinsjesdag verwacht. De staatssecretaris heeft toegezegd voor het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de verschillende scenario’s die mogelijk zijn om niet bezwaarmakers tegen de box 3-heffing rechtsherstel te bieden.

Mocht u vragen hebben over het rechtsherstel box 3, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV

Telefoon: 078-6393777

lbouwer