Meldingsplicht nieuwe ‘eigenwoningschulden’

Meldingsplicht nieuwe ‘eigenwoningschulden’

De Belastingdienst moet met ingang van 2013 geïnformeerd worden over schulden die verband houden met uw eigen woning. Ook eigenwoningschulden en hypotheken die met ingang van 1 januari 2013 zijn of worden afgesloten bij een andere partij dan een Nederlandse bank moeten worden gemeld aan de Belastingdienst. Indien er geen melding bij de belastingdienst wordt gedaan, zal de renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting niet langer mogelijk zijn.

De nieuwe fiscale regelgeving ziet op situaties waarin er geen verplichting was om informatie te verschaffen aan de belastingdienst. De meldingsplicht gaat gelden bij nieuwe geldleningen voor de eigen woning die op of na 1 januari 2013 zijn afgesloten.

De meldingsplicht zal praktisch gezien met name situaties met (in het kader van informatie-uitwisseling met de belastingdienst) ‘niet administratieplichtigen’ betreffen. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Lening van de BV aan haar directeur en/of (groot)aandeelhouder De nieuwe informatieverplichting geldt daarmee o.a. voor directeuren-grootaandeelhouders, die een lening voor de eigen woning afsluiten bij een (eigen) besloten vennootschap.
 • Leningen aangegaan binnen familie-verband, bij vrienden of kennissen De nieuwe meldingsplicht geldt ook voor familieleden, vrienden of kennissen die elkaar geld lenen en de rente en/of afsluitprovisie opvoeren als aftrekbare kosten voor de eigen woning.
 • Leningen van een buitenlandse bank of instelling Indien een lening wordt aangegaan bij een buitenlandse financiële instelling (die geen vestigingen heeft in Nederland).

Informatieverplichting
De belastingdienst dient de volgende informatie te ontvangen:

 • uw naam en adresgegevens en BSN;
 • de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend, inclusief BSN;
 • hoofdsom van lening;
 • de startdatum van de lening;
 • de looptijd van de lening in maanden;
 • het rente percentage; en
 • een verwijzing naar de aflossingswijze (lineair of annuïtair), indien van toepassing.

De belastingplichtige, die de eigenwoningschuld aangaat en hypotheekrente aftrek wenst, zal de melding moeten doen. De gegevens moeten op een formulier worden ingevuld en verzonden aan de Belastingdienst. Het te gebruiken formulier is inmiddels beschikbaar op de site van de belastingdienst:

Termijn voor de melding nieuwe eigen woning leningen
De informatie dient op het eerste van de volgende tijdstippen te worden overlegd aan de belastingdienst:

 • bij het indienen van de aangifte over het jaar waarin de lening voor de eigen woning (hypotheek) is afgesloten, of
 • op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening voor de eigen woning (hypotheek) is afgesloten.

Let op:
Indien er uitstel voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting is verleend tot na 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lening voor de eigenwoning is aangegaan, ontstaat een risico. Bij niet tijdige melding kan een forse fiscale schade ontstaan.

Doorgeven wijzigingen bestaande eigen woning leningen
Indien er wijzigingen in de voorwaarden van een bestaande lening worden overeengekomen tussen geldlener en geldgever, dan zal dit uiterlijk binnen 1 maand na het einde van het kalenderjaar waarin de wijziging wordt overeengekomen moeten worden gemeld aan de belastingdienst.

Aangezien dit veelal eerder is dan de termijn waarin de informatie voor de aangifte wordt verzameld lopen belastingplichtigen een risico.

Voorbeeld 1 nieuwe eigenwoninglening
U hebt in 2013 een nieuwe eigenwoninglening afgesloten bij uw besloten vennootschap (en/of de vennootschap van uw fiscaal partner), bij een vriend of bijvoorbeeld bij familie. Dan stuurt u zoals gebruikelijk de voornoemde informatie digitaal in aan de Belastingdienst op het moment dat u ook uw aangifte inkomstenbelasting 2013 indient, doch uiterlijk eind december 2014.

Voorbeeld 2 wijziging voorwaarde eigenwoninglening
Bij wijzigingen in de leningsvoorwaarden gedurende de looptijd van een nieuwe eigenwoningschuld moet u de wijziging melden binnen één maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging plaatsvond. Deze termijn is dus nog korter en duurt slechts tot 1 maand na het einde van het kalenderjaar.

Sanctie
Bij het niet (tijdig), onjuist of onvolledig informeren van de Belastingdienst over een nieuwe eigenwoningschuld, bijvoorbeeld geleend bij uw familie, kennissen of een (eigen) besloten vennootschap, wordt de renteaftrek (tijdelijk) opgeschort. De renteaftrek over dit betreffende jaar kan niet meer hersteld worden.

Indien de benodigde informatie alsnog binnen één maand na afloop van een volgend kalenderjaar op de voorgeschreven wijze aan de Belastingdienst wordt toegezonden, dan kan over de volgende aangiftejaren wel gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek (indien ook aan de overige vereisten wordt voldaan uiteraard).

Bestaande eigenwoningschulden
Eigenwoningschulden, die op 31 december 2012 al bestonden of worden gewijzigd, worden niet door de meldingsplicht getroffen. Bij het ‘oversluiten’ of ‘herfinancieren’ van een bestaande lening (een eigenwoningschuld die er op 31 december 2012 al was), zal de oude ‘eigenwoningschuld’ veelal in stand blijven en daarmee blijven ook de oude regels van toepassing. Het blijft daardoor mogelijk om een bestaande eigenwoningschuld bij de bank over te sluiten naar een eigenwoningschuld bij bijvoorbeeld de ‘eigen’ besloten vennootschap of familie (en vice versa).

Conclusie

 • Bent u sinds 1 januari 2013 geen nieuwe eigenwoningschuld aangegaan? U hoeft dan niets te ondernemen; u heeft geen meldingsplicht;
 • U heeft uw oude eigenwoningschuld van vóór 1 januari 2013 ‘overgesloten’, bijvoorbeeld van uw bank naar uw besloten vennootschap of naar familie? U heeft dan geen nieuwe eigenwoningschuld en dus ook geen meldingsplicht;
 • U bent in 2013 een nieuwe eigenwoningschuld aangegaan bij een ‘niet-administratieplichtige’: meldt dit op de voorgeschreven digitale wijze aan de Belastingdienst vóór eind december 2014;
 • U wijzigt tijdens de looptijd van de lening de voorwaarden van uw eigenwoningschuld die u ná 1 januari 2013 hebt gesloten: meldt dit op de voorgeschreven digitale wijze aan de Belastingdienst binnen 1 maand na het jaar waarin de wijziging plaatsvindt.
 • Heeft u een op of na 1 januari 2013 aangegane nieuwe eigenwoningschuld eenmaal correct en tijdig gemeld en treden in de leningsvoorwaarden geen wijzigingen op, dan hoeft u verder niets te ondernemen. De Belastingdienst werd immers al correct geïnformeerd. U hoeft dan dus geen andere jaarlijkse actie te nemen dan uw aangifte inkomstenbelasting te (laten) verzorgen.

Wilt u meer weten over de meldingsplicht voor eigenwoning schulden en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer