Meldingsplicht nieuwe ‘eigenwoningschulden’

De Belastingdienst moet met ingang van 2013 geïnformeerd worden over schulden die verband houden met uw eigen woning. Ook eigenwoningschulden en hypotheken die met ingang van 1 januari 2013 zijn of worden afgesloten bij een andere partij dan een Nederlandse bank moeten worden gemeld aan de Belastingdienst. Indien er geen melding bij de belastingdienst wordt gedaan, zal de renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting niet langer mogelijk zijn.

Read More

Beperkte identificatieplicht ZZP’ers

Opdrachtgevers moeten Zzp’ers alleen verplicht identificeren bij het aannemen van opdrachten indien een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt gevraagd. Dat heeft de minister van Economische Zaken geantwoord op Kamervragen.

Read More

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de het belastbaar bedrag aftrekken. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen.

Read More

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van rechtspersonen (bv. NV’s en BV’s) kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien aannemelijk is dat het niet-betalen van een belastingschuld is te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ook indien de bestuurder van een vennootschap een andere vennootschap is, kunnen de bestuurders van die vennootschap hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Van essentieel belang bij de bestuurdersaansprakelijkheid is de verplichting die het lichaam heeft om “betalingsonmacht” onmiddellijk te melden bij de belastingdienst.

Read More

Gebruikelijk loon DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is onderworpen aan de zogenoemde gebruikelijkloonregeling, (fictief loonregeling). Om fiscale voordelen te behalen willen dga’s hun loon vaak laag vaststellen.

Read More

Massaal bezwaar crisisheffing

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de crisisheffing (werkgeversheffing hoog loon). Loonheffingenspecialisten wijzen op het belang van het maken van bezwaar tegen de crisisheffing. Mocht de crisisheffing met succes bestreden worden, dan heb je als bedrijf je rechten behouden. Het kan alleen een lang traject worden.”

Read More

Leningen / Rekening Courant tussen BV en aandeelhouder

Het komt zeer regelmatig voor dat een lening of rekening courant verhouding tussen de BV en haar aandeelhouder ontstaat. Hier is in principe niets mis mee, indien aan de fiscale spelregels wordt voldaan. Wordt niet op een zakelijke manier gehandeld tussen de BV en haar aandeelhouder, dan kan de lening of rekening courant verhouding als winstuitkering of inkomen worden aangemerkt.

Read More

Fiscale bijtelling auto en bestelauto

Als een auto of bestelwagen ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer, dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling. Het ter beschikking stellen van de auto of bestelwagen  waarmee privé kan worden gereden wordt gezien als een onderdeel van de arbeidsbeloning van uw medewerker. De waarde van deze arbeidsbeloning is forfaitair vastgesteld en

Read More

Auto 5 jaar in gebruik? Lagere BTW correctie

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 wordt de BTW correctie voor privé gebruik van een auto van zaak verlaagd naar 1,5%, als de auto langer dan 5 jaar in gebruik is.

Read More