Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 worden alle vergoedingen en verstrekkingen aan een werknemer die op grond van zijn dienstbetrekking ontvangt als loon aangemerkt en zijn daarmee in principe belast. Voor zover een werknemer een vergoeding (in geld) of verstrekking (ter beschikkingstellen / loon in natura) ontvangt, kan deze vrijgesteld zijn onder de werkkostenregeling (hierna: “WKR”).

Read More

WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vanaf die datum  heft de belastingdienst WKA-depots op.

Read More

Voorbeeldovereenkomsten ter vervanging van de VAR

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016 (link). Opdrachtnemers zijn derhalve niet meer in staat om een VAR aan te vragen. De Belastingdienst gaat overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Met deze beoordeling kunnen opdrachtgever en -nemer (vooraf) zekerheid krijgen over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Read More

Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend inzake een verruiming van de groottecriteria voor de wettelijke controleplicht (artikel 2:396 lid 1 BW). Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 2:392a BW. ‘De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen.’Dit houdt in dat bij eerdere toepassingen van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015′, aldus de NBA.

Read More

30 september deadline voor aanvraag teruggaaf BTW 2014 andere EU-landen

Ondernemers die in 2014 buitenlandse BTW hebben betaald in een ander EU-land, kunnen uiterlijk tot 30 september 2015 een aanvraag indienen om deze BTW terug te vragen. De hiervoor benodigde inloggegevens heeft wijken af van de inloggegevens voor de “nationale” portal van de belastingdienst, waarin onder andere Nederlandse BTW-aangiften worden klaargezet.

Read More

Controle (buitenlandse) btw-identificatienummers

De controle van de geldigheid van een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van een klant kan voor de toepassing van BTW tarieven en regeling essentieel zijn. De Europese Commissie heeft hierdoor een apart gedeelte van haar website ingericht.
Klik hier voor de controle van een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van een klant.

Read More

BTW en verzendkosten

Het komt regelmatig voor: u koopt of verkoopt producten bijv. via internet waarbij verzend- en portokosten in rekening gebracht. Bij veel ondernemers (maar ook bij consumenten) is er vaak twijfel of er BTW over deze verzendkosten moet worden berekend. Dit komt voort uit het feit dat post- en pakketzegels zonder btw worden verkocht.

Read More

Vervanging van de VAR

De tweede kamer is akkoord over het wetsvoorstel voor de vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Eerder was het voorstel dat de VAR vervangen zou worden vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Dit voorstel gaat echter niet door.  De tweede kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beoordeeld door Belastingdienst. Indien de eerste kamer akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016.

Read More

Depotstelsel gaat niet door

De invoering van het depotstelsel gaat definitief niet door. Het depotstelsel zou de bestaande g-rekeningen vervangen. De invoering van het depotstelsel is enkele malen uitgesteld, maar gaat nu definitief niet door. De huidige werkwijze voor een storting op de g-rekening blijft hierdoor ongewijzigd.

Read More

Storing electronische belastingaanslagen

Door een storing bij de Belastingdienst worden geen elektronische aanslagen aan de advieskantoren toegestuurd, terwijl de belastingplichtige wel de papieren versie ontvangen op hun privé- of bedrijfsadres. Helaas hebben zich de afgelopen maanden wel vaker bij de Belastingdienst kleine en grote storingen rond de aanslagregeling voorgedaan. Wat betekent dit voor u? Wij beseffen dat u

Read More