Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is onderworpen aan de zogenoemde gebruikelijkloonregeling, (fictief loonregeling). Om fiscale voordelen te behalen willen dga’s hun loon vaak laag vaststellen.

De ‘gebruikelijkloonregeling’ is van toepassing als men werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin men – of de partner – ten minste 5% of meer van de aandelen (‘aanmerkelijk belang’) heeft.  Als loon voor de gebruikelijk loonregeling wordt – onder andere – aangemerkt:

 • regulier loon;
 • loon in natura;
 • auto van de zaak.

Voordelen die niet tot het loon voor de loonbelasting behoren zijn niet van belang voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling (o.a. onbelaste onkostenvergoedingen en  onbelaste pensioenaanspraken)

Hoogte gebruikelijk loon
Voor de vaststelling van het gebruikelijk loon gelden de volgende voorwaarden:

 • Minimaal EUR 43.000
  Het gebruikelijk loon bedraagt per kalenderjaar ten minste EUR 43.000. Kan echter aannemelijk worden gemaakt dat een lager salaris gebruikelijk is, dan mag men uitgaan van het lagere salaris. Denk daarbij onder andere aan de volgende situaties:

  • een dga van een ‘passieve vennootschap’
   (zoals een beleggings-, pensioen- of lijfrentevennootschap);
  • een deeltijdfunctie;
  • men is slechts een deel van het jaar dga geweest;
  • de vennootschap verkeert in een structurele verliessituatie. Het is ook mogelijk dat in een vergelijkbare dienstbetrekking een hoger salaris gebruikelijk is. De bewijslast hiervan rust op de Belastingdienst.
 • Meestverdienende werknemer
  Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het loon van de meestverdienende werknemer. Beschikt de meest verdienende werknemer echter (aantoonbaar) over bijzondere kennis en kunde (bijvoorbeeld een gespecialiseerde onderzoeker), dan kan worden afgeweken van dit minimum. Het werkelijke salaris mag 30% afwijken van dit hogere salaris (doelmatigheidsmarge). Het normbedrag van EUR 43.000 blijft echter de ondergrens.
 • Gebruikelijk loon minder dan EUR 5.000
  Als het gebruikelijk loon ten hoogste EUR 5.000 zou bedragen, dan hoeft men in het geheel geen gebruikelijk loon aan te geven. Deze bepaling is met name relevant voor beleggings-, pensioen- en lijfrentevennootschappen. 
 • Structurele verliessituatie
  Een structurele verliessituatie bij de vennootschap kan een zakelijke reden zijn om een lager loon te hebben dan gebruikelijk. Ook in dat geval gaat het er om of een vergelijkbare werknemer onder de gegeven omstandigheden eveneens zou afzien van (een deel van) zijn salaris. Enkel een tegenvallend resultaat is niet voldoende om het loon naar beneden bij te stellen.
 • Beoordeling per groepsvennootschap
  De gebruikelijkloonregeling is van toepassing per vennootschap waarin de dga een direct of indirect aanmerkelijk belang heeft. Sinds 1 januari 2010 bestaat de zogenoemde doorbetaaldloonregeling. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat als een werknemer ook werkzaam is bij een andere werkgever, deze laatste werkgever geen loonbelasting hoeft in te houden. Voorwaarde is wel dat hij het loon uitbetaalt aan de hoofdwerkgever en de hoofdwerkgever het loon vervolgens – als onderdeel van het door hem verschuldigde loon – aan de werknemer doorbetaalt. In concernstructuren kan daardoor met gebruikmaking van de doorbetaaldloonregeling worden volstaan met één gebruikelijk loon bij de (top)vennootschap.

Ten slotte
De gebruikelijkloonregeling mag op een bijzondere aandacht rekenen van de Belastingdienst. Daarom is het zinvol dat iedere DGA beoordeelt of laat beoordelen in hoeverre het salaris de gebruikelijkheidstoets kan doorstaan. Afstemming vooraf met de Belastingdienst kan in dat kader zinvol zijn om verrassingen achteraf te voorkomen.

Wilt u meer weten over de fictief loonregeling en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer