Coronavirus: Extra fiscale en economische maatregelen

Coronavirus: Extra fiscale en economische maatregelen

Het kabinet kondigt een extra pakket maatregelen aan bovenop de fiscale en economische maatregelen die donderdag 12 maart 2020 zijn genomen. De meest opvallende maatregelen zijn de verlaging van de invorderings- en belastingrente naar praktisch 0 procent en de (onmiddellijke) vervanging van de regeling werktijdverkorting door een tegemoetkoming in de loonkosten.

De fiscale maatregelen zijn:
1. Verlagen van de voorlopige aanslag

Ondernemers die door de uitbraak van corona een lagere winst verwachten, kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen.

Het is mogelijk dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

2. Uitstel van betaling
Bij betalingsproblemen bij ondernemers als gevolg van de coronacrisis, dan kan een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer kan motiveren dat de klant door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen.
Uiterlijk 2 weken na dit verzoek moet een ‘verklaring van een derde-deskundige’ meegestuurd worden (dit mag ook tegelijkertijd). Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • sprake is van bestaande, acute betalingsproblemen (niet toekomstige betalingsproblemen).
  • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.
  • de onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. De Belastingdienst kan een eventuele verzuimboete terugdraaien. De ondernemer stuurt het verzoek met motivering (en de ‘verklaring van een derde-deskundige’) naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

3. Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01%
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ook het percentage van de belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De belastingrente in de inkomstenbelasting zal vanaf 1 juli 2020 worden verlaagd.

4. Uitstel energiebelasting/ODE
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Andere maatregelen:

1. Tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 90% van de gevraagde tegemoetkoming.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Tijdelijke extra bijstand voor zzp’ers
Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in die wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
In deze tijdelijke bijstandsregeling ontbreekt een vermogens- of partnertoets.
Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Verder worden nog compenserende of verruimende maatregelen genoemd voor de horeca en reisbranche, de rente op microkredieten en de regeling Garantie Ondernemersfinanciering.

Mocht u vragen hebben over de eindejaarstips en aandachtspunten, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV

Telefoon: 078-6393777

lbouwer