Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. De aanvraag compensatie transitievergoeding kunt u indienen via de website van het UWV. U vindt daar een stappenplan voor het indienen van de aanvraag. Let wel op dat u de aanvraag op tijd doet.

Voorwaarden voor de compensatie transitievergoeding
Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U betaalde hem/haar een transitievergoeding.

Deadline aanvraag compensatie
De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen. Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag
doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Hoogte compensatie
De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

 • Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie
  niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

De berekening van de compensatie
Om de hoogte van de compensatie vast te stellen kijkt het UWV naar de volgende bedragen:

 • De transitievergoeding die u heeft betaald.
 • De transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Wijziging berekening transitievergoeding vanaf 1 januari 2020
De berekening van de transitievergoeding is per 1 januari 2020 gewijzigd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV gebruikt de volgende berekening:

 • Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gestart vóór 1 januari 2020? En kunt u dit aantonen met bewijsstukken? Dan wordt de berekening
  gebruikt van vóór 1 januari 2020.
 • Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gestart op of na 1 januari 2020?
  Dan gebruikt het UWV de berekening van 1 januari 2020.

bron: uwv.nl

lbouwer